0,00

ЗА   ОРГАНИЗИРАНО   ТУРИСТИЧЕСКО   ПЪТУВАНЕ

Днес ……………… г. в гр. София между: “ФЛАЙ ХОЛИДЕЙС ООД”, с адрес на управление: гр. София 1303, жк. Възраждане, ул. “Антим I” № 19, ет. 1, ап. 1 и вписан в Търговски Регистър на Агенция по вписванията с ЕИК № 202189740 с издаден лиценз  № РК – 01-7039 за извършване на туроператорска дейност с Управител ЖУЛИЕТА ЦВЕТАНОВА КЛЕНОВСКА, наричано по долу ТУРОПЕРАТОР от една страна и от друга страна:

 

  1. …………………………………………………………………………………………………..с л.к ………………………., издадена на  ……………..г. от МВР ……………….., адрес: гр…………………………………………………………………………….,

ЕГН: ………………..,

  1. …………………………………………………………………………………………………..с л.к ………………………., издадена на …………….. г. от МВР ……………….., адрес: гр…………………………………………………………………………….,

ЕГН:…………………,

наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, се постигна съгласие и се сключи настоящия договор за следното:

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ срещу заплащане, организирано туристическо пътуване с хотелско настаняване в …………………………………………………………………………………………………………………………

с дата на тръгване ………………… г. при условията на този договор.

 

ІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2. С автобус на фирма ……………………………………………………………. с удостоверение за регистрация №      , и седалище гр. …………………………………………………………………………………………….

 

Дата на  тръгване Час на тръгване Начален/краен пункт Маршрут на пътуване Дата/време на пристигане Дни престои Транспортно средство Категория Отличителни белези

 

3. Хотелско настаняване:

Дата на настаняване Дата на отпътуване       Хотел Категория Местоположение        Стая   Брой нощувки

 

4. Заведения за хранене и развлечения:

  Вид Категория Брой на храненията Вид на храненията    закуски      вечери

 

5. Допълнителни услуги:

Трансфери Застраховки Екскурзии Специални изисквания на клиента Други

 

6. Обща цена на всички услуги, включени в договора:           BGN

7. Срок и начин на плащане на общата цена:

7.1. Капаро в размер на не по-малко от 30% на човек за автобусните и самолетните пътувания, съобразно условията на конкретната програма. Резервация се прави само след заплащане на капарото.

7.2. Остатъкът в размер на 70% /или съответния неизплатен процент в зависимост от плащането по т. 7.1., съобразно условията на конкретната програма/ се заплаща минимум 14 (четиринадесет) дни преди датата на отпътуване.

7.3. В случай, че сумата по т. 7.2. не бъде заплатена в посоченият срок, резервацията се анулира и капарото остава в полза на ТУРОПЕРАТОРА.

7.4. Резервацията се счита за валидна, само ако е потвърдена от ТУРОПЕРАТОРА в рамките на 48 часа. Ако не бъде потвърден първоначално заявеният хотел, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ други възможности за настаняване. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме другите възможности – той има право да му бъде възстановено заплатеното капаро.

8. Извършени плащания:

 

Дата       Номер на фактура       Сума в лева          Курс на БНБ

 

Плащанията на туроператора към чуждестранния съконтрагент са в евро.

9. Други плащания, невключени в цената:

10. Договорената обща цена на туристическото пътуване може да се променя в следните случаи:

10.1. При промяна в стойността на транспортните разходи, в това число на горивото. Редът и начинът за преизчисляване на цената в този случай са: цената се увеличава единствено с реалното увеличение на компонента, повлиял върху изменението на цената.

10.2. При промяна в размера на такси, свързани с ползувани услуги по договора, като летищни, пристанищни такси и други.

10.3. При промяна в обменния валутен курс, относим към договора, с повече от 5% в периода между сключването му и датата на отпътуването. (т. 10.3. касае само случаите, в които туроператора плаща на чуждестрания си съконтрагент в USD).

11. Анулации и неустойки

11.1. Крайният срок, в който потребителят може да се откаже от договора (анулация), без да дължи неустойка е 21 дена преди датата на пътуването.

11.2. При анулация от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ след срока по т. 11.1, той дължи на туроператора неустойка в размер на:

11.2.1. Ако направената анулация е от 20 до 14 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на не по-малко от 30% от цената на пътуването, съобразно условията на конкретната програма.

11.2.2. Ако направената анулация е от 13 до 8 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 70% /или съответния процент в зависимост от т. 11.2.1, съобразно условията на конкретната програма / от цената на пътуването.

11.2.3. Ако направената анулация е 7 или по-малко дни преди датата на отпътуване – неустойката е в размер на 100% от цената на пътуването.

11.2.4. При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по т. 11.2.1., 11.2.2. и 11.2.3., респективно дължи заплащане на тези суми – в случай, че не ги е платил.

11.3. При отказ на граничните служби да допуснат влизане на ПОТРЕБИТЕЛЯ на територията на съответната държава, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена.

11.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ със съгласието на ТУРОПЕРАТОРА може да прехвърли правата и задълженията си по този договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, след като предварително уведоми ТУРОПЕРАТОРА в срок не по-късно от 10 (десет) дни преди началната дата на пътуването.

11.4.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването са солидарно отговорни пред  ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето.

12. Минимален брой участници за осъществяване на пътуването: няма

13. Крайният срок за уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, че минималния брой участници не е набран, поради което пътуването се отменя е 10 (десет) дни преди началната дата на пътуването.

14. Когато направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за правата му по чл. 35 от Закона за туризма.

15. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 24 часа преди датата на отпътуване.

16. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.

17. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя местата за настаняване на ПОТРЕБИТЕЛЯ в превозното средство с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини.

18. Рекламации във връзка с изпълнението на договора се правят в писмен вид и се приемат до 7 дни след завършване на пътуването. Рекламацията е валидна само в случай, че към нея е приложен тристранен протокол, съставен и подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ХОТЕЛА и ЧУЖДЕСТРАННИЯ ТУРОПЕРАТОР, посрещнал ПОТРЕБИТЕЛЯ, при спазване изброените по-долу условия:

18.1. Всички оплаквания на туристите трябва да бъдат предоставени в писмен вид на ръководството на хотела през времето на пребиваването им в хотела. Оплаквания, незаявени в писмен вид на място в хотела, които за първи път са повдигнати след края на престоя на туристите, ХОТЕЛЪТ и ТУРОПЕРАТОРЪТ имат право да не разглеждат.

18.2. Всякакви услуги извън пакетите, закупени от ТУРОПЕРАТОРА и платени в Република България, които са закупени и платени на място от туристите, следва да се предявяват към посрещащия туроператор и към фирмата, която ги е предоставила. За такива услуги и за рекламации към такива услуги ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност.

19. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да сключва застрахователен договор по чл. 42 от Закона за туризма и копие от актуалната застрахователна  полица №03700100003538/ 2021 от „Застрахователно Дружество Евроинс“ АД,  гр. София-24, ул. „Софийски герой”  № 3, вх. Б, ет. 1, офис 21 за „Отговорност на туроператора” със срок на действие от 00:00 часа на 20.11.2021 до 23:59 на 19.11.2022 г,  да публикува на интернет страницата си: www.flybg.bg със фирмен интернет адрес: flyholidaysbg@gmail.com  към момента на влизането й в сила.

20. Информация за сключената задължителна застраховка “медицински разходи при болест и злополука на туриста” за пътувания извън страната се съдържа в застрахователната полица.

21. В случай на форсмажор, ако той бъде признат за такъв от посрещащата фирма – съконтрагент на ТУРОПЕРАТОРА и тя възстанови на ТУРОПЕРАТОРА заплатените суми за съответното туристическо пътуване, след реалното постъпване на сумите по сметките на ТУРОПЕРАТОРА, той се задължава да ги възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

ІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

22. Настоящият договор може да бъде отменян, изменян и допълван с двустранни писмени анекси и при спазване разпоредбите на Закона за туризма.

23. За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Република България.

24. Съгласен съм за обработка и съхраняване на личните ми данни, съгласно Европейски регламент 2016/ 679 за защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDRP).

Този договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и туроператора и се подписа на всяка страница, както следва:

 

 

               ТУРОПЕРАТОР                                                                             ПОТРЕБИТЕЛ :

       « ФЛАЙ ХОЛИДЕЙС ООД «   

     

       ……………………..…..                                                                   1.    .……………………………….                               ЖУЛИЕТА  ЦВЕТАНОВА КЛЕНОВСКА