0.00

Политика за поверителност/ защита на личните данни

Резервация / Запитване

 

 

 

В съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО разработихме нашата политика за защита на личните данни в прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма.

ФЛАЙ ХОЛИДЕЙС ООД в качеството си на търговец гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставените лични данни.

Когато споделяте лични данни с нас, ние ги обработваме, съгласно настоящата политика и няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица.

Моля, прочетете внимателно информацията, и ако имате някакви въпроси, свържете се с нас на посочените по-долу координати. Имайте предвид, че може да поискаме доказателство за самоличността Ви, за да обработим конкретно Ваше искане.

I. Ние сме:

 • ТА „ФЛАЙ ХОЛИДЕЙС“ ООД, ЕИК 202189740, със седалище на адрес: гр. София 1303, район Възраждане, Зона Б-5, ет. 3, ап. 124. тел.: 02-8220923, Електронна ни поща: flyholidaysbg@gmail.com, Интернет страница: www.flybg.bg

 • Дружество „ФЛАЙ ХОЛИДЕЙС“ ООД е отговорно за защита на личните данни, които споделяте с нас. Администратор обработва личните данни по смисъла на приложимото законодателство за защита на данните. Дружеството е определило длъжностно лице по защита на данните, с което лице можете да се свържете на имейл: flyholidaysbg@gmail.com

 • Компетентен надзорен орган за защита на личните данни https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=36Комисия за защита на личните данни - Адрес: гр. София – 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; Телефон: 02 915 3 518; Интернет страница: www.cpdp.bg; E-mail: kzld@cpdp.bg

III. Информация и лични данни за Вас и основанията, на които събираме и обработваме тези данни:

 • Основанията, на които ФЛАЙ ХОЛИДЕЙС ООД обработва лични данни:

 • Когато обработването е необходимо за спазването на законово задължение;

 • Когато обработването е необходимо за изпълнението на договор;

 • На основанието на предоставено съгласие от субекта на данни;

 • ФЛАЙ ХОЛИДЕЙС ООД се задължава данните, които получава и/или събира от Вас, за да се обработват в съответствие с действащото законодателство и принципите въведени с Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016 и за целите, посочени в настоящата политика.

 • Ще обработваме следните категории лични данни: име; имейл адрес; пол; телефонен номер; дата на раждане; информация от запитвания; паспортни данни, в случай на предоставянето им от субекта на данни.

 • Автоматично приемаме и записваме информация от браузъра за: IP адрес; софтуерни и хардуерни характеристики; страници на уебсайта, до които имате достъп; друга системна информация;

 • Ако посещавате страницата на ФЛАЙ ХОЛИДЕЙС ООД: www.flybg.bg, ще обработваме Вашите лични данни, предоставени във връзка с профила, като например: телефонен номер; история на посещението;

 • Данните, които събираме от Вас, могат да бъдат обработвани от персонал, който работи за ФЛАЙ ХОЛИДЕЙС ООД. Такъв персонал може да е зает, освен с други неща, също с поддържането на този уебсайт, изпълнението на Вашата заявка, обработването на детайлите по Вашето плащане или предоставянето на услуги по поддръжка.

 • Начин на събиране на информация:

 • използвайки нашата интернет страница – посредством бисквитки;

 • когато се регистрирате, създавайки профил;

 • когато правите запитване;

 • когато правите резервация (онлайн или офлайн);

 • когато се регистрирате, за да получавате електронни бюлетини от нас;

 • когато участвате в анкета

 • когато участвате в игри, промоции и/или инициативи;

 • когато представяте потребителско съдържание (ревюта);

 • от трети страни – хора упълномощени да правят резервация за Вас;

 • от трети страни – чрез профила ФЛАЙ ХОЛИДЕЙС ООД в социални медийни платформи като Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, YouTube, или Instagram и/или използвате същите за да се регистрирате на нашата интернет страница.

 • В случай, че, по свое собствено желание и преценка, обявите публично свои лични данни, специфични подробности за Вас или друга информация за Вас и Вашите действия на публично достъпните секции от сайта, то трябва да знаете, че спрямо тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни и съответно ФЛАЙ ХОЛИДЕЙС ООД не носи отговорност за нея.

IV. Цели, за които обработваме Вашите лични данни:

 • Целите и начините на обработване на личните Ви данни от страна на ФЛАЙ ХОЛИДЕЙС ООД са:

 • за да предоставим нашите услуги;

 • за свързване с нашите потребители;

 • за да отговорим на вашите запитвания;

 • за да персонализираме съдържанието;

 • за да подобрим нашите услуги;

 • за да подобрим ефективността на нашата интернет страница;

 • за маркетингови цели;

 • за проучвания и анализи;

 • други начини, разрешени или незабранени от законодателството.

 • С предоставянето на лични данни от Ваша страна, Вие изрично се съгласявате със събирането, използването, обработването и предоставянето на Вашата информация и данни, както е предвидено в настоящата Политика, както и с предоставянето им за съхранение на сървъри, които са наети или са собственост от/на ФЛАЙ ХОЛИДЕЙС ООД.

 • Съхраняваме данните Ви, за срок не по-дълъг от предвидения по закон.

 • Ако впоследствие не искате да събираме и анализираме информация относно Вашето посещение, можете по всяко време да се откажете от това.

За техническото осъществяване на този отказ във вашия браузър се поставя съответния маркер в положение Off.

V. Предоставяне на Вашите лични данни на трети лица:

 • ФЛАЙ ХОЛИДЕЙС ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиентите на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен ако:

 • има изрично съгласие на клиента;

 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са в правото си да изискват и събират такава информация и търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона;

 • информацията е необходима на трети лица за изпълнението на услуга, според сключен договор между клиента и ФЛАЙ ХОЛИДЕЙС – авиокомпании, транспортни компании, хотели или хотелски оператори, застрахователни компании и други оператори на услуги, които се изпълняват като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение.

 • Дружества, предоставящи куриерски услуги;

 • Компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с тази уеб-страница.

 • ФЛАЙ ХОЛИДЕЙС ООД има основание и право да разкрива и предава личните Ви данни на дружества, намиращи се извън територията на Република България, доколкото съществува легитимен интерес, свързан с обработка на личните Ви данни за вътрешни административни цели. Това и всяко друго предаване се извършва при стриктно спазване на конфиденциалност и сигурност на личните Ви данни.

 • В случай на липса на решение относно адекватно ниво на защита за предаване на данни в трета държава, ще предаваме данни, след като сте били информирани за свързаните с предаването възможни рискове, поради липса на решение относно адекватното ниво на защита и на подходящи гаранции от съответната трета държава и изрично сте дали съгласие за това, или когато това се изисква вследствие изпълнението на условия по договор между субекта на данни и ФЛАЙ ХОЛИДЕЙС ООД, или предаването е необходимо за сключването или изпълнението на договор, сключен в интерес на субекта на данните между Нас и друго физическо или юридическо лице.

 • Ние никога не предлагаме или продаваме Вашите данни, освен посочените случаи по-горе.

 • Вашите лични данни могат да се обработват от наше име и от наши доставчици в посочените случаи.

VI. Вашите права:

Във връзка с Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016, вашите права се изразяват в:

Право на информираност: По всяко време можете да получите информация за предоставени от Вас лични данни, както и за:

Служител на дружеството – отговорник за защитата на лични данни;

Намерението на ФЛАЙ ХОЛИДЕЙС ООД да предаде данните Ви на трети страни;

Срока на съхранение на данните Ви;

Съществуването на автоматизирано вземане на решения;

Информация относно правата, които имате, включително правото на жалба до Надзорния орган – Комисия за защита на личните данни.

Вие имате право по всяко време да поискате информация относно това дали и как се съхраняват Ваши лични данни. Можете да се свържете с ФЛАЙ ХОЛИДЕЙС ООД на предоставените в настоящата политика контакти.

Вие имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

Вие имате правото да поискате прехвърляне на данните Ви на друг администратор на лични данни, когато това е възможно. Всичките тези права са ограничени само до личните данни, които сте ни предоставили.

Вие имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неточни, както и допълване на личните данни.

Вие имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти;

Вие имате право, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие например за маркетинг, като изпратите имейл на: flyholidaysbg@gmail.com

VII. Как да упражните Вашите права:

 • Винаги можете да се свържете с нас на eлектронна поща:flyholidaysbg@gmail.com и на посочените в началото адреси и телефони.

 • В случай, че установите или смятате, че обработваме Вашите лични данни неправилно, можете да се свържете с нас.

VIII. Задължения на ФЛАЙ ХОЛИДЕЙС ООД:

Ние предприемаме всички необходими технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на не оправомощени лица.

Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

Определен е служител по защита на лични данни, като данни за контакт с него са посочени настоящата политика;

Ние обработваме данни, като се основава на всички принципи на Общ регламент за защита на лични данни (ЕС) 679/2016;

Водим регистър на дейностите по обработване на лични данни;

Ние ще Ви окажем съдейства за упражняване правата Ви като субекти на данни по посочените в тази политика начини;

Ние управляваме риска по защита на личните данни в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016.