О Б Щ И    У С Л О В И Я

О Б Щ И У С Л О В И Я

 

 

 

 

 

1.      Записване за пътуване

1.1.   Записването е възможно чрез резервация по факс или e-mail чрез турагенти в страната или директно в офиса на Туроператора. Резервацията се счита за валидна след внасянето на капаро в брой в офиса на Туроператора или чрез банков превод.

2. Визи

2.1       За пътувания в държави, за които се изисква виза за български граждани. Туроператорът ще съдейства на Потребителя, като му предостави необходимите документи (резервация, ваучър, билет и др.) По искане на Потребителя, Туроператорът ще подготви и внесе документите му в съответните консулски служби. В този случай Потребителят е длъжен да предостави на Туроператора документите, изискуеми от съответното Консулство, както и да заплати таксите за визата. Непредоставянето на документите и неизплащането на таксите или неявяването в Консулството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.

2.2       Издаването на визи за съответната държава е в компетенцията единствено на съответното Консулство и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Консулството, платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат, както и 20 лв. технически разходи, при условие, че няма друго изискване. Размерът на таксите за издаване на визите се посочва в съответната информация на Туроператора по чл. 28 (5) от Закона за туризма.

3. Цени и плащане

3.1       Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора.

3.2       Капаро. Ако не е упоменато друго, размерът на капарото е 30 % от общата сума. Потребителят внася капаро в момента на записване.

3.3       Окончателното плащане – 20 календарни дни преди датата на отпътуване, ако не е упоменато друго.

3.4       Цените, цитирани в евро се калкулират по централния курс “купува” евро/лев на БНБ.

3.5       Увеличение на цената, което се счита за значително ако е повече от 5% от пакетната цена, е възможно при покачване на цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна във валутните курсове, възникнали след подписването на договора.

4. Права и задължения на страните

4.1       Туроператорът се задължава

4.1.1    Да предостави в съответствие с условията на този Договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.

4.1.2    Да осигури на Потребителя задължителната застраховка “Пътуване в чужбина” (включена в пакетната цена или заплатена допълнително).

4.1.3    По искане на Потребителя да го застрахова от други рискове по време на пътуването срещу допълнително заплащане.

4.2       Туроператорът има право да анулира Договора без да носи никаква отговорност ако Потребителя не извърши плащания в определените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на задълженията си. Фактът на плащане се удостоверява с документ (касов ордер или бон). Ако Потребителят е внесъл капаро, но не е извършил в установените в този Договор срокове пълни плащания за пътуването, капарото не се връща и пътуването се смята за анулирано.

Потребителят се задължава

4.4.1    При пътуване извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и Р. България.

4.4.2    Ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 г, и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, то той трябва да предостави нотариално заверена декларация от страна на двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата. (ако непълнолетния пътува само с единия си родител, необходимо е родителят да притежава декларация заверено съгласие от другия родител). Оригиналът на нотариалната декларация се предоставя в офиса на Туроператора не по-късно от 5 работни дни преди отпътуването. В случай, че това не е изпълнено и поради неправилно попълнена декларация Потребителят не е допуснат да премине границите на България, Туроператора не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи неустойки на потребителя за непроведено пътуване.

4.4.3    Да заплати в пълен размер и в установените от този Договор срокове стойността на туристическите услуги.

4.4.4    Да спазва законовият ред на страната, в която пътува, както и да напусне държавите, включени в почивката / екскурзията заедно с туристическата група, към която е включен, в противен случай, всички произтичащи последствия са за негова сметка и Туроператорът не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането му в България.

4.4.5    При инциденти и нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на Потребителя, последния е длъжен да възстанови на място нанесените и установени щети.

4.4.6    Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.

4.5       Потребителят има право:

4.5.1    В срок до 20 работни дни преди датата на отпътуване да прехвърли правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването. Третото лице декларира върху Договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на Договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията на пътуването преди приемането и прехвърлянето.

5. Отговорност на страните

5.1       Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия брой участници или ако отмяната се дължи на форсмажорни обстоятелства/ военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, природни бедствия и др. / В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за изпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и др. / Извършените фактически разходи се удостоверяват с документи.

5.2       Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:

-           Забавяне на самолетни полети поради технически или метеорологични причини.

-           Анулации и прекъсване на пътуването по лични причини на Потребителя.

-           Отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя

-           Недопускане от страна на митническите и гранични служби. Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения

5.3       Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор и не дължи неустойки, ако причините за това са:

-           Потребителят в т.ч. неявяване от негова страна на определено за отпътуване място и време

-           Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора

-           Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. За непреодолима сила или събитие се считат забавяне на гранични пунктове, усложнена обстановка по пътищата  включително стачки от страна на авиолинии и фериботни компании, всякакъв род проверки на гранични пунктове, проведени от контролните органи, отнемащи време в повече от предвиденото, оказване на медицинска помощ на турист от групата и други изключителни обстоятелства. При тези случаи Туроператорът си запазва право на промени в програмата и на действия според конкретната ситуация, без да дължи неустойки за това.

-           Случаите, когато някои от включените в програмата туристически обекти или музеи са в почивка, ремонт, не работят или са със съкратено работно време в деня, в който са определени за посещение. Описанието и цените на допълнителните услуги и екскурзии има информативен характер и Туроператорът не носи отговорност за тяхната промяна, както и за услуги, които Потребителят е закупил индивидуално на място, а не чрез негов представител или представител на партньорската фирма на място.

5.4       Ако туроператорът направи значителни промени в цената в съответствие с описаното в т. 3.5 от настоящия Договор, то той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направената промяна в срок от 3 дни след получаване на уведомлението на Туроператора. Потребителят декларира, че задължително посочените от него за контакт телефони, факс, електронна поща в Бланката за записване, изготвена от Туроператора, са действителни и Туроператорът ще може бързо да предаде уведомлението. Приемането на промените се удостоверява с допълнително писмено споразумение към Договора. В случай, че Потребителят не приеме промените, Туроператорът му предлага друго пътуване на същата, по-ниска или по-висока цена със съответното прихващане, доплащане или връщане на разликата. Ако потребителят не приеме предложението, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойка или обезщетение, като Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за настъпилата промяна. Замяна на хотела от същата или по-висока категория или класа, не се счита за значителна промяна на Договора.

5.5       В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператора удържа следните неустойки:

-     до 30 календарни дни преди датата на отпътуване – такса резервация

-     от 29 – 20 календарни дни преди датата на отпътуването – 50% от внесеното капаро

-     от 19 – 10 календарни дни преди датата на отпътуването – 100% от внесеното капаро

-     от 9 – 5 календарни дни преди датата на отпътуването – 75% от общата цена на организираното пътуване

-     под 5 календарни дни преди датата на отпътуване – 100 % от общата сума за организираното пътуване.

6. Спорове и рекламации

6.1       Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги в т.ч. конкретните условия в хотелите и хотелските вериги, трябва да бъдат предявени от Потребителя на място пред доставчика на услугите и представител/ екскурзовод на Туроператора или пред обслужващата фирма за отстраняване на слабостите. В случай, че заинтересованите страни не са удовлетворени, предявяването на рекламации става в писмена форма, позволяваща то да бъде възпроизведено. В случай че изискванията не бъдат удовлетворени, Потребителят трябва да изиска от отговорното лице съставянето на протокол, върху който фигурира име, подпис и печат на отговорното лице. В срок от 3 календарни дни след крайната дата на организираното пътуване, Потребителят трябва да представи лично в офиса на Туроператора писмена рекламация, съставения констативен протокол, оригиналния екземпляр от Договора, платежен документ.

6.2       В случай, че Потребителят не е предявил рекламации по описания начин, неговите претенции няма да се приемат и разгледат от Туроператора.

 

 

Забележка: Категоризирането на местата за настаняване и автобусите се извършва от компетентните органи на съответната държава, а не от Туроператора.

6.3       Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето писмено становище по нея.

7. Допълнителни условия за пътувания в страната и чужбина

7.1       В случай, че Потребителят заплаща на място хотелски резервации в избрания туристически обект, Туроператора инкасира такса резервация в размер не по-голям от 50% от първата нощувка.

8. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

8.1       Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е сключен Договорът.

8.2       Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в Писмена форма.

8.3       При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

8.4        Нашата организация на работа е подчинена в обработка и съхраняване данни на физически лица, и отговаря на изискванията на новия Европейски регламент 2016/ 679 за защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDRP), приложими от 25.05.2018 г.

 

 

 

Отмяна на пътуване

Застраховка Отмяна на пътуване: 

Предоставяме възможност за сключване на допълнителна застраховка “Отмяна на пътуване” по чл. 80, ал. 1, т. 14 от Закона за туризма, покриваща разходите за анулиране на пътуването, за съкращаване и прекъсване на пътуването, поради здравословни причини на пътуващия, негови близки, неотложно явяване на дело, съкращаване от работа и др. Стойността на застраховката се изчислява на база крайна дължима сума по договора, като има значение и възрастта на Потребителя. В зависимост от възрастта на туриста стойността на застраховката е между 3% и 8% върху крайната дължима сума по договора за организирано пътуване.

Общите условия на застраховката:

http://www.euroins.bg/files/documents/articles/7fbdc1f3037cb9d14a086fd2ec341868.pdf