ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ПРЕДИ ПЪТУВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ПРЕДИ ПЪТУВАНЕ

 

 

 

 

 

 Съобщение във връзка с промени в Закона за пътищата на Р България и възможни затруднения в обработката на пътническия трафик на ГКПП на Р България.

 

Министерство на външните работи информира, че във връзка с влезли в сила промени в Закона за пътищата на Р България, пътно превозно средство, което е пристигнало на граничен контролно-пропускателен пункт в направление влизане на територията на Р България без да притежава валиден документ за платена винетна такса, може да продължи пътуването си само след заплащане на таксата на съответната категория пътно превозно средство в специализираното звено на Агенция „Митници” на съответния ГКПП.

С промените е въведено задължение на митническата администрация да продава винетни стикери на вход в Р България за всяко едно пътно превозно средство, на борда на което липсва валиден такъв.

Препоръчително е, в случай на планирано обратно преминаване през територията на Р България в срок, надхвърлящ една седмица, да се закупува стикер с валидност един месец, с оглед облекчаване на контрола по обратния маршрут.

Агенция „Митници” създава необходимата организация за предотвратяване на струпвания на пътни превозни средства на гранично контролно – пропускателните пунктове на Република България.

 

 

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ:

В случай на бедствия или политически размирици, следва незабавно да се свържете с най-близкото българско задгранично представителство. При липсата на такова, можете да се свържете с представителството на ЕС или на държава – членка на ЕС, което да предостави в рамките на възможностите си защита и помощ на българските граждани.

При необходимост от евакуация, гражданите, които не могат своевременно да заплатят необходимите разходи, биха могли да  получат финансови средства за репатрирането си срещу задължение да възстановят направените разходи.

Информацията за положението в опасните зони, която предоставя Министерството на външните работи и българските дипломатически представителства зад граница, е препоръчителна и не може да се използва за основа на съдебни искове, отмяна на резервация при пътуване и други.

Препоръчва се при кризисни ситуации (например: безредици, бунтове, война или природни бедствия да се следват следните инструкции:

 

Съдействие на български граждани по време на кризисни ситуации:

Във връзка с оказване на съдействие на българските граждани при криза или кризисна ситуация настоятелно препоръчваме:

1. Регистрация на сайта на МВнР или българско дипломатическо представителство: телефон, електронна поща, лично.

2. При промяна на предоставените данни гражданите се умоляват да информират своевременно.

2. Да предоставят в МВнР или съответното задгранично представителство лице за контакт (роднина) в България, с когото да се комуникира при извънредни ситуации;

4. Да се информират за развитието на обстановката/кризата.

5. Да следват указанията на местните власти, МВнР и съответното дипломатическо представителство и при необходимост да предприемат следните действия:

  • осигуряването на кризисни запаси от храна, вода, медикаменти и др.;
  • подготовка на багаж от първа необходимост и изправността на превозното средство.
  • проучване на транспортните връзки (въздушни, наземни и водни) до задграничното ни представителство или до предварително определения събирателен пункт.

 

 

СИТУАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Оказването на съдействие на българските граждани в чужбина е основен приоритет в работата на Министерство външните работи на Република България. Новите рискове, свързани с политическа нестабилност, тероризъм, организирана престъпност, природни бедствия, епидемии, промишлени аварии и пр., които засягат голям брой български граждани, изпаднали в кризисни ситуации в чужбина с последици от консулски характер, изискват оказването на специализирана помощ.  За целта МВнР на Р България през м. март 2010 г. създаде Ситуационен център. В зависимост от характера на кризата,  МВнР координира усилията за подпомагане на българските граждани с различните министерства и ведомства, както и с нашите партньори от ЕС и НАТО.

 

Дирекция „Ситуационен център“

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно на телефонните линии на Дирекция „Ситуационен център“:

Тел.: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56

Факс:+359 2 870 71 37

е-mail: crisis@mfa.bg

телефоните и ел. поща на дипломатическите представителства

 

Евакуация

Евакуация на български граждани или напускане на страната на пребиваване се извършва на доброволна основа или само по тяхно изрично желание.

Република България не поема обезщетения за рисковете, свързани със здравето или щети по имуществото на засегнатите вследствие на криза или свързаната с нея евакуация.

 

Пътуване със самолет

При пътувания със самолет е необходимо стриктно да се съобразявате с въведените мерки за сигурност и контрол. Поради това, на пътуващите се препоръчва да се запознаят предварително с информацията предоставяна от МВнР, съответното летище и авиокомпания.

Урагани

За Северния Атлантически океан, северозападните части на Тихия океан и Бенгалския залив са характерни опасни ветрове, които в различните райони имат следните наименования: торнадо, тайфуни или урагани.

Същите са особено типични за периода от юни до ноември, като достигат апогея си между средата на август и средата на октомври. Силните въздушни течения, поройните дъждове и екстремните пожари представляват сериозна заплаха за хората, намиращи се в тези райони.

Метеорологични данни и сателитни снимки за природните бедствия по света: горски пожари, мощни въздушни течения – урагани, торнадо и др, наводнения и т.н.

Можете да намерите на адрес: http://www.nhc.noaa.gov/ (на английски език).

Според информацията, основаваща се на опита от минали години, опасност от ураганни ветрове има в северните части на Атлантическия океан, а тайфуните са типични преди всичко за бреговете на Китай, Япония и Филипините.

 

 

Несигурни авиолинии

Европейската комисия е публикувала т. нар. черен списък. За 95 въздушни линии извън Европа, включени в списъка, съществува непосредствена забрана за пътуване, валидна за целия ЕС.

 

ПРЕДИ ДА СЕ ОТПРАВИТЕ НА ПЪТУВАНЕ ЗАД ГРАНИЦА, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ ПРЕПОРЪКИ:

 

Информирайте се за държавата, която ще посетите (информация за минимална валидност на документа за пътуване, виза, митнически изисквания, ваксини и др. за държавата, за която пътувате и следете развитието на обстановката по време на пътуването си по радиото, телевизия, интернет и другите медии.

 

Направете си пътническа застраховка!

Препоръчваме да се придържате към препоръките за пътуване.

Преди пътуване, препоръчваме регистрация на сайта на МВнР или българско дипломатическо представителство, както и поддържане на постоянен контакт с най-близката българска дипломатическа мисия или представителство на ЕС/държава-членка на ЕС.

Оставете на свои роднини или приятели координати за връзка с Вас. В случай, че по време на Вашето пътуване възникне ситуация на криза (природна катастрофа, инцидент, терористични удари, политическа дестабилизация), обадете се на Вашите роднини и приятели, или на най-близкото българско задгранично представителство: посолство, генерално консулство или почетно консулство. Дори и да не пострадате при подобни кризисни ситуации, Вашето обаждане до роднини и приятели би им спестило много тревоги.

 

 

РИСКОВЕ ЗА СИГУРНОСТТА

Риск за сигурността, различен от познатите в България, съществува при всяко напускане на страната. Запознайте се с наличната информация за пътуващи – обща и за всяка конкретна дестинация относно наличието на евентуални рискове, които биха поставили под заплаха Вашето имущество, свобода на придвижване, здраве, а в екстремни случаи – и Вашия живот. При планирането на пътуването и по време на пребиваването си зад граница, освен наличните тук и в задграничните представителства на България и държавите-членки на Европейския съюз данни, препоръчваме да следите редовно и информацията на местните медии за обстановката в държавите и местата по маршрута на пътуване.

При наличието на потенциалните рискове за сигурността в дадена географска точка, публикуването на  предупреждение за пътуване на сайта на Министерството на външните работи се основава на съществуващата  информация за конкретна опасност.

Отчитайки обстоятелствата, всеки гражданин сам взема решение дали да предприеме съответното пътуване.

 

ЗАПЛАХИ, ВЪЗНИКНАЛИ ОТ ПРИРОДНИ ФАКТОРИ

Въпреки че са известни и проучени, причина за най-тежките и обхватни бедствени ситуации са трудно прогнозируеми явления – земетресения, вулканична дейност, приливни вълни (цунами) и климатични катаклизми – ураганни ветрове, екстремални валежи и температурни отклонения, свързани с глобалните промени в климата. В урбанизираните транспортни и курортни центрове по света съществуват и се усъвършенстват средства за ранно предупреждение и осведомяване за мерките за защита при такива бедствия.

 

ЗАПЛАХИ, РЕЗУЛТАТ ОТ ЧОВЕШКА ДЕЙНОСТ

Злополуките и катастрофите – транспортни и индустриални, резултат от човешка грешка или бездействие, са с тежки последствия, но са все по-редки в резултат на предприеманите предпазни мерки при отчитане на опита от всяка от тях.

Най-чести са случаите на щети, възникващи в резултат на целенасочени действия срещу имуществото, здравето, свободата и живота на пътуващите – като се започне от случаите на джебчийство, кражба и грабеж и се стигне до отвличане на заложници и нападения срещу незащитени граждани, с използване на оръжие и експлозиви с терористична цел, прикрита зад религиозни, националистически или идеологически мотиви.

В бедствена ситуация продължават да попадат български граждани, обект на трафик с цел  трудова или сексуална експлоатация. През 2014 г. във Финландия и в Швеция имаше случаи на групи от сезонни работници, измамени и изоставени без средства за преживяване и завръщане в България.

 

ЗАПЛАХАТА ОТ ТЕРОРИЗЪМ

Последните нападения, причинили жертви във Франция и Дания, както и по-отдавнашните атентати в Норвегия, Англия и Испания показаха, че вероятността от терористични актове не може да бъде изключена и в европейските държави. Такава заплаха съществува преди всичко в големите населени места, промишлени и транспортни центрове, но също така и в туристически, културни и търговски обекти – в места със струпване на голям брой хора.

 

ОСНОВНИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ПЪТУВАЩИ ДО СТРАНИТЕ ОТ БЛИЗКИЯ ИЗТОК И СЕВЕРНА АФРИКА

 

В Сирия, Ирак и Либия се запазва рискова обстановка при отслабен или липсващ правителствен контрол върху части от територията на страната и въоръжено противопоставяне между опозиционни и открито терористични групировки. От февруари 2015 г. такава обстановка възникна и в Йемен. Тя предполага терористични атаки, нападения и грабежи, както и висока степен на заплаха от отвличания на чужденци. Поради повишения риск съставът на посолствата на Р България в Сирия, Либия и Йемен временно е преустановил работа и е изтеглен от страната. Своевременно са публикувани предупреждения за преустановяване на пътуванията и за изтегляне на българските граждани от тези държави.

За останалите държави в региона на Близкия изток и Северна Африка се препоръчва преди пътуване гражданите да се запознаят с общата информация за пътуване и информацията за съответната държава, а по време на престоя в тези страни да се следи непрекъснато развитието на обстановката. Да се избягват местата със струпване на големи групи от хора, както и предприемането на самостоятелни пътувания (с изключение на организираните туристически пътувания).

Препоръчваме регистрация на сайта на МВнР или съответното дипломатическо представителство, както и поддържане на постоянен контакт с най-близката българска дипломатическа мисия или представителство на ЕС/държава-членка на ЕС.

 

ВАЖНИ ДАННИ В СЛУЧАЙ НА НУЖДА

Когато изпаднете в нужда по време на пребиваването си в чужбина, за да Ви бъде оказана по-експедитивно помощта, от която се нуждаете, е необходимо да можете да предоставите следните основни данни:

  • номер на паспорта, издаден на (дата) и валиден до (дата).
  • пътна застраховка – номер на полицата
  • кръвна група
  • Лица за контакт, които да бъдат уведомени (име, адрес, телефон, e-mail)

 

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ

В случай на бедствия или политически размирици, следва незабавно да се свържете с най-близкото българско задгранично представителство. При липсата на такова, можете да се свържете с представителството на ЕС или на държава-членка на ЕС, което да предостави в рамките на възможностите си защита и помощ на българските граждани.

При необходимост от евакуация, гражданите, които не могат своевременно да заплатят необходимите разходи, биха могли да  получат финансови средства за репатрирането си срещу задължение да възстановят направените разходи.

Информацията за положението в опасните зони, която предоставя Министерството на външните работи и българските дипломатически представителства зад граница, е препоръчителна и не може да се използва за основа на съдебни искове (отмяна на резервация при пътуване и др.).

Препоръчва се при кризисни ситуации, например: безредици, бунтове, война или природни бедствия да се следват следните инструкции:

 

 

Съдействие на български граждани по време на кризисни ситуации:

Във връзка с оказване на съдействие на българските граждани при криза или кризисна ситуация настоятелно препоръчваме:

1. Регистрация на сайта на МВнР или българско дипломатическо представителство: телефон, електронна поща, лично.

2. При промяна на предоставените данни гражданите се умоляват да информират своевременно.

2. Да предоставят в МВнР или съответното задгранично представителство лице за контакт (роднина) в България, с когото да се комуникира при извънредни ситуации;

4. Да се информират за развитието на обстановката/кризата.

5. Да следват указанията на местните власти, МВнР и съответното дипломатическо представителство и при необходимост да предприемат следните действия:

  • осигуряването на кризисни запаси от храна, вода, медикаменти и др.;
  • подготовка на багаж от първа необходимост и изправността на превозното средство.
  • проучване на транспортните връзки (въздушни, наземни и водни) до задграничното ни представителство или до предварително определения събирателен пункт.

 

 

Евакуация

Евакуация на български граждани или напускане на страната на пребиваване се извършва на доброволна основа или само по тяхно изрично желание.

Република България не поема обезщетения за рисковете, свързани със здравето или щети по имуществото на засегнатите вследствие на криза или свързаната с нея евакуация.

 

 

 

Важни телефони на Министерството на външните работи за предоставяне на информация в рамките на работното време от 09:00 до 17:30 ч:

 

 

при неотложни случаи (по всяко време):  +359 2 948 24 04 и +359 2  971 38 56

 

 

кризи и кризисни ситуации: +359 2 948 2447

 

 

по визови въпроси:  +359 2 948 3016

 

 

по общи консулски въпроси от безвизов характер: +359 2 948 2005
относно легализации и заверки:

 

за фирми: +359 2 807 64 23; +359 2 807 64 26

за граждани: +359 2 807 64 13; +359 2 807 64 16; +359 2 807 64 18; +359 2 807 64 20; +359 2 807 64 22; +359 2 807 64 24; +359 2 807 64 28